پلاک ۲۲ !!!(بخش دوم)

psycho-house.jpg 

در باز شد!پیش چشمم یک دالان تنگ و طولانی بود!از پس آن همه وهم که به

 من هجوم آورده بود نمی دانستم چه باید کنم! باز هم اولین قدم ناخودآگاه

برداشته شد!دالان٬ تاریک بود! در آن سیاهی نگاهم روی عقربه ها و شماره

های شبرنگ ساعت مچی ام ثابت ماند!عقربه ی کوچک به ۱۱ چسبیده بود٬

عقربه ی بزرگ از او حلق آویز شده و روی ۶ افتاده بود! نمی دانستم شب

رفته و روز نیامده یا روز آمده اما شب نرفته٬ اما می دانستم تک وتنـــــــها در

 زمان گم شده ام!فقط نیرویی که رخوتش مرموز بود مرا به پیش می برد!زیر

 پایم لاشه ی برگ هایی بود که معلوم نبود از پس چنـــدین هزار خزان به روی

 هم انبــــــاشته شده اند!

در انتهای دالان به یک در کوچک چوبی رسیدم!دستگیره نداشت!هنوز در رفتن

 و نـــرفتن معلق بودم که با صدای خشکی آرام باز شد!در این خـــــــــــانه

چیزی بود که با سکـــــوت توهــــم زایش مرا به خود می خواند! از درگاه در

چوبی گذشتم!یک سالن بزرگ پیش رویم بود!همه جایش در تاریکی خفته بود!

تنها اندک نوری که از پنجره ها به درون می خزید از پس پرده های پوسیده به

اشیاء رنگ سایه روشن زده بود!تمام زمین پر از برگ های خشک بود!نمی

دانم این همه برگ چطور توانسته بود وارد خانه شود ! ۸ یا ۹ لوستر خاموش

بزرگ از سقف آویزان بود!سیمی که لوستر را به سقف وصل می کرد آنقدر

بلند بود که لوسترها تقریبا کف سالن قرار گرفته بودند!به دنبال کلید برق برای

 روشن کردن چراغ ها نگشتم ٬ چون خوب پیدا بود که این خانه اصلا برقی

برای روشن کردن هیچ چراغی ندارد!!!

در ورودی اصلی که از آن وارد شده بودم٬ هنــــوز قیژ قیژ می کرد!از بین

لوسترهای خاک گرفته رد شدم و جلوی یکی از پنجره هایی که مشرف به باغ

 پشتی بود ایستادم!هوا تاریک شده بود!تنها نور مبهمی از مهتاب٬ از پشت

ابرها بر من و این خانه و درختان سایه انداخته بود! درخت های باغ پشتی

همگی مرده بودند!نه اینکه رنگ خزان داشته باشند...نه...خزان نبود...واقعا

مرده بودند!!!بعضی دست هایشان رو به آسمان مرده بود و برخی تا کمر به

خاک افتاده بودند!یک کلاغ سیاه از روی شاخه ی  پشت پنجره به من خیره

بود!بین من و اوتنها جدار شیشه فاصله بود!چقـــــدر عجیب نگاه می کرد!

چشم هایش مرا گرفت!نگاهش رنگ وهم داشت!بیشتر خیره شدم!نه...وهم

نبود٬ رنگ بی تفـــــــاوتی داشت!!بیشتر و بیشتــــر خیره شدم...باز هم نه...!

نه رنگ وهم بود نه بی تفاوتی...فقط رنگ مـرگ...نگاهش مـــــــــــــــــرگ

بود...عمق عمیق خود مرگ!!!می رفتم که غرق شوم در جذبه ی کشنده ی

آن نگاه...می رفتم که مصلوب آن نگاه٬ جزئی از دیوار پوک آن خانه شوم...که

ناگهان به خودم آمدم!!!ترسی که گلویم را گرفته بود ناخودآگاه دستم را به

 طرف پرده ی پوسیده ی پنجره برد تا در حصار آن پرده٬ چشمان منحـــــوس

 آن کلاغ را نبینم اما پرده کنده شد ٬ به زمین افتاد! و به دنبالش تمام پرده ها

کنده شد و فرو ریخت ٬ گویی بین تمام پنجره های آن سالن ارتباطی ماورایی

 بود که همه را با هم به افتادن خواند !!!

پشت هر پنجره ی عریان ٬ یک کلاغ با همان نگاه ٬ خانه داشت! داشتم دیوانه

می شدم!شاید دیوانه شده باشم!!اصلا از اول دیوانه بــــودم...اگر نبودم اینجا

 نبــــودم!!!نگاهم روی صفحه ی درشت ساعت مچی ام ثابت ماند!هنوز عقربه

 ی کوچک به ۱۱ چسبیده و عقربه ی بزرگ ازآن حلق آویز و روی ۶ افتاده بود!

هر دو طوری به صفحه چسبیده بودند که گویی سالهاست هر دو را در آنجا

دفن کرده اند! من بودم و سکوت و خش خش برگ ها و قارقار کلاغ ها و زوزه

ی باد و قیژ قیژ در و نگاه کلاغ هایی که مرا می کشت!!!

در وسط سالن پلکانی بود که مرا به طبقه ی بالا می برد! کاش یک نفر مرا

می گفت:(( آخربه دنبال چه هستی؟! چرا به اینجا آمدی؟! چرا از اینجا نمی

روی؟!!!))...اما کسی نبود که بگویدم! شاید هم بود و من٬ هم کـــــــور هم

کــر!!!...از پله ها بالا رفتم!بالا می رفتم اما حس کسی را داشتم که پائین می

 رود!!!بالا می رفتم اما حس کسی را داشتم که فـــــــــرو می رود!!!بالا می

 رفتم اما حس کسی راداشتم که رو به سقوط ٬ بالا می رود!!!

طبقه بالا هم یک سالن٬ کمی کوچکتر از سالن طبقه ی پائین داشت!در گوشه

 ی چـــــپ ٬ یک اتاق دربسته بود!پاهایم بی آنکه از عقلی دستور بگیرند به

سوی اتاق رفت و دستانم بی اعتنا به عقلی که ناپدید شده بود٬ در را باز کرد!

به اتاق زیرشیروانی می ماند!به طرف پنجره ای که روبروی در بود رفتم!از آن

 بالا سایه ی مبهم ماه که روی بستر لجنزار  ِ استخر پخش شده بود٬ به همه

 چیز شبیه بود جز ماهی که باید در بستر شب بدرخشد!اتاق خالی بود!

خواستم از اتاق بیرون بروم که روی دیوار سمت چــــــــپ ٬  یک قاب عکس

صدایم زد ! با پاهایی که نمی ترسید اما می لرزید٬ وجود مسخ شده ام را به

سمتش کشیدم! گوشه ی چــپ عکس٬ کسی با خطی بد٬با قلمو نوشته

بود<<اردیبهشت-کوچه ی ۸۵-پلاک ۲۲>>!

زیر آن هم توضیحاتی با خطی دیگر نوشته شده بود:

               ((فروردین ماه بود...درختان به شکوفه نشسته بودند...دیوان

                حافظم را بغل کرده بودم که وارد پلاک ۲۲ شدم...جذابیت عجیبش

                وجودم را اغوا کرد...این عکس را اواسط اردیبهشت انداختم تا از

                این باغ بی نظیر و بنای دوست داشتنی اش٬ عکسی به یادگار

                داشته باشم))

                                        .

                                        .

                                        .

گیج شده بودم...خط دوم ٬ خط خودم بود!!!...یادم می آید...یک ماه پس از

اینکه وارد پلاک۲۲ شده بودم٬ این عکس را خودم با دوربین خودم انداخته

بودم!چشمانم روی عکــــــس دوید ٬ پس از آن دوباره روی نوشتــــــــه ی

خودم...عکس را نگاه کردم...نوشته را           خواندم...عکس...نوشته...عکس...نوشته...

خدای من...چشمانم داشت از دیدن تـــــهی می شد...این باغ...این خانه...از

 همان روز اولی که دیدمش هم ٬مثل امروز مخروبه بوده!!!پس چرا من گمان

 کرده بودم زیباست؟؟؟!!!...این عکس را اواسط اردیبهشت انداختم تا از این

باغ بی نظیر و بنای دوست داشتنی اش عکسی به یادگار داشته باشم...!!!

کجای این باغ بی نظیر و بنایش دوست داشتنی است؟؟؟!!!در تمام ذرات

عکس ازچهره ی باغ و ساختمان٬ طاعون مرگ می بارید٬ اما من این همه را

زیبا دیده بودم؟؟؟؟؟!!!!

وای٬ خدای من ٬ مگر کور بوده ام؟؟؟!!!شاید طلسم...ناگهان صدایش تمام

اندیشه ام را تکـــه تکــــه کرد!...وای چه می شنیدم...این صدای کشنده ی

خودش است!!!هنــوز هم وقتی پارس می کند٬ مرا به رعشه می برد!!!این

سگ لعنتی هنوز هم توی باغ است!!!

نگاهم روی صفحه ی درشت ساعت مچی ام ثابت ماند!عقربه ها و شماره ها

محــــــــو شده بودند و صفحه ی درشت ساعتم خالی خالی بود!!!خدایا این

عــــــــذاب چرا تمام نمی شود؟؟؟!!!همه چیز تقصیر آن لعنتی است که باغ

دارد زیر صدای مرعوبش له می شود! صدای نحست باید تا همیشه خفه

شود...با شتاب از اتاق خارج شدم...دوان دوان از پله ها پائین رفتم و به طبقه

 ی اول رسیدم!من بودم و سکوت و خش خش برگ ها و قارقار کلاغ ها و زوزه

 ی باد و قیژ قیژ در و نگاه کلاغ هایی که مرا می کشت و صدای سگی که

 کاش خفه می شد...

                                                                                          ادامه دارد... 

...آزاده از کلبه ی عشق 

/ 33 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نازی

آزاده جونم من آپ کردم

بهار

سلام آزی خانوم گل! با اجازه ات میخوام در مورد کامنتت در باب پست قبل بلاگ فرهاد نظرمو بدم!: خانوم خانوما! کسی با نفس تحصيلات عاليه مخالف نيست. ۳سال پيش که شروع کردم به خوندن برای کنکور فوق حتی نيم درصد هم به کار و پول و کسب درآمد و جبران هزينه های سرسام آور دانشگاه آزاد فکر نمی کردم. در اين مورد قسم ميخورم. شما هم زود قضاوت نکن عزيزم. ۲-۳ سال ديگه که انشاالله فوق ليسانس در رشته ی مورد علاقه ات رو گرفتی بنده خدمت ميرسم و جويای حال مبارک ميشم! احساس بی مصرف و بی خاصيت بودن احساس وحشتناکيه.....حتی اگه مدرک تحصيلی ات دکترا باشه. و مطمئناْ وقتی مراتب علمی ات بالاتر باشه اين احساس بيشتر قوت ميگيره. به هرحال ما که بخيل نيستيم! برات از صميم قلبم آرزوی موفقيت ميکنم.

بهار

راستی ! چرا اينقدر داستانهای وحشتناک می نويسی؟! من از خوندن اين چيزها شب خوابم نميبره!!! بابا يه پاپيتال بنويس حالشو ببريم! ............. .... .. شاد باشی .

اکبر

سلام دوست عزيز... از کامنت زيبايی که برايم گذاشته بوديد ممنونم... براتون ميل زدم...

مريم پارسی

سلام آزاده ی عزيز. بسيار زيبا مثل مطلب قبلی ادامه دادی. راستش کمی به ياد رمان برف دکتر مهاجرانی افتادم. ترسيم فضای اين داستان مرا به ياد برف انداخت. فضای ترسی که کم کم عادی تر شد و جای خود را به کنجکاوی داد. بسيار زيباست. منتظر ادامه داستان هستم.

آدم برفی

... تو واقعا يه نويسنده توانايی . (بی تعارف ... بی شوخی) امیدوارم که موفق باشی من هم آپيدم .

سارا

آدم وقتی به يه جاهايی مثل اين پلاک ۲۲ پا ميذاره خيلی گناه ميکنه و اين گناه تا مدت ها عقوبت داره کاش بنويسی که چطور ميشه از چنين فضاهايی خارج شد

اکــبر

سلام من منتظر ميل شما هستم يادتون که نرفته

saadat