ساعت ٧:٤۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ آبان ۱۳۸٢  

        من  چرا    دل   به تو  دادم  که دلم   می شکنی

                                يا  چه  کردم  که نگه  باز  به من  می نکنی

          دل  وجانم  به تو مشغول  ونظردر چپ و  راست

                                 تا  ندانند حريفان  که تو  منظور    منی

            ديگران   چون   برونداز نظر  از دل  بروند 

                               تو چنان  در دل من رفته  که جان در بدنی