کتاب فروشی کجاست؟!
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٦  

((امروزها دلم چه دلگیر است!))

-امروزها؟امروزها  یعنی این روز ها؟

نه ٬ ((امروزها)) یعنی همین امروزی که اطنابش نمی دانم تا به کجاست!

دلم چه دلگیر است!

-چه؟ چه یعنی همان چقدر؟

نه ٬ ((چه)) یعنی همان که تو هرگز نخواهی اش دانست!

دلگیر است!

-دلگیر؟دلگیر یعنی دلی که اسیر  ِ بودن است؟

نه ٬ ((دلگیر)) یعنی دلی که بهانه می گیرد هر بودی را که نبوده است!

است!

-است؟است یعنی هست؟

نه ٬ ((است)) یعنی نیستنی از خاکستر  ِ نیست!

- آزاده جان جمله ی زیبایی بود!

راست می گویی؟! جمله ام زیبا بود؟!!!جمله ام گفت: ((امروزها دلم چه

دلگیـــر است))! و تــــــــو ٬ ((امروزها))٬ ((چه))٬ ((دلگیر)) و ((است)) را

تحلیل کرده و معنایشان را پرسیدی اما هیچ دانستی فاعــــــــــــل این جمله

چیست و هیچ پرسیدی که این فاعل معنی اش کجاست؟؟؟!!!

اشکالی ندارد!شاید ادبیات من ضعیف است که فکر می کردم ((فاعل)) و

((فعل)) دو جزء اصلی هر جمله ی خبری است!!!

کتاب فروشی کجاست؟ یک کتاب دستور زبان فارسی می خواهم!

...آزاده از کلبه ی عشق