تصوير يک رويا ۳
ساعت ۱:۳٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٤  

وقتي دوباره به هوش اومدم, هوا روشن بود! موقعيت زمان و مکان از دستم خارج شده بود!

براي چند لحظه بي تفاوت به اطرافم خيره شدم. بهشت زهرا...اينجا بهشت زهراست!ناگهان

يـاد اتفاقات ديشب افتـادم. خـداي من... اينجا... يکم جلوتر همه دور يک نقطه حلقه زده بودنـد.

همـشونو ميشناختم . اولـين کسي که کـنارم ديدم , دختر دايـي ام بود . با گريـه بهش گفتـم :

((شـيوا بگو مامانم کجاست؟)) اما جوابمو نداد و فقط گريه ميکرد! ديگه نتونستم تحمل کنم ,

جمعيت رو کنار زدم و رفتم جلو . حالم داشت بهم ميخورد. يه قبر خالي , جنازه , پارچه سفيد.

همه چيز رو, هم مي ديدم, هم ميشنيدم اما قادر به تحليل هيچي نبودم! زبونم بند اومده بود.

براي آخرين بار پارچه رو از روي صورتش کنار زدند.با اميد به اينکه تمام حدس هام اشتباه بوده

, تونسـتم خودمو بهش برسونم . به صورتش نگاه کردم...از خوشحالي ميخواستم پرواز کنم,

مـامـانم نـبود... اين مامان من نيست . يـه بـار ديگه نگـاش کردم , سر جـام ميخـکوب شـدم !!!

نتـونستم باور کنـم ... اين امکـان نداره... سريع به پلاک آهني سـياه نگاه کردم , آزاده... فرزنـد...

تولد...وفـات...,اوني که داشت براي هميشه مي رفت تو قبر , من بودم... من؟ يعني همه چي

تموم شد؟ ديگه من نيستم؟ من روحم؟ ناگهان فکري به ذهنم رسيد. شايد بتونم اين روحمـو

دوباره به جسم بر گردونم . رفتم طرفش, خودمو کشتم ,اما نشد.بين من با اون جسم , ديـگه

خيلي فاصله بود. اون ماله اين دنيا بود اما من؟واييييييي يعني چه بلاهايي قراره سرم بياد؟!

خودمم مثل بقيه گريه ميکـردم . شايد براي تـمام اون چيزهايي که بـراي من تـموم شد گريه

ميکردم ! يـا براي آرزوهايي که هيچ وقت بهشون نرسيدم! شايدم گريه ام بخاطر عاقبتي بود

که فکر ميکردم در انتظارمه!! لحظات بد و آزار دهنده اي بود.چقدر سخته آدم شـاهد به خاک ـ

سـپاري خودش باشه. از بين جمعيتي که ديگه هيچ وقت منو تو اين دنيا نمي ديدند , گذشتم.

نميخواستم ايـن صحنه ها رو ببينم .

خيلي از اونجا دور شدم. سنگ قبرهاي تيره از تابش آفتاب, داغ بودند. به يک سنگ قبر سـفيد

رسـيدم که بلندتر از سطح زمين بود. داغ نبود, همون جا نشستم. هـيچ وقت فکر نميکردم روز

مرگم اينقدر نزديک باشه.صورتمو بين دست هام پنهان کردم و با صداي بلند گريه کردم .

                                                                                                                        ادامه دارد...

...آزاده از کلبه عشق


 
تصوير يک رويا ۲
ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٤  

از بی عرضگی خودم اعصابم خيلی خرد بود  .لباسهام با خاک يکسان شده بود, درحاليکه

خاکهای مانتومو ميتکاندم,کولمو که پرت شده بود کنار جدول,از روی زمين برداشتم.

سوار ماشين نشدم.از اون لحظه هايی بود که دلم ميخواست فقط با خودم و آزاده قدم بزنم.

بدون هيچ هم قدم مزاحمی.برای اولين بار مسافت طولانی دانشگاه تا خونه رو پياده رفتـم!

مثل ديوونه ها بی حرکت سر کوچمون ايستاده بودم .اصلا حالم خوب نبود ,شـايد هنور تو

شوک راننده ی الگانسه بودم. ((بدبــخت جنبه ی ديدن خوشگل و خوش تيپ نداری ها )) 

اينو خودم به خودم گفتم.کلاً آدم ماهيگيری نيستم,آخه از همون بچگی ام از ماهی متنفر

بودم. هميشه ريخت بی ريخته ماهی حالم رو به هم ميزنه .برای همين ,ماهی هرگز اين

افتخار رو نداشته که من بخورمش.به قول همه (( من اگه ماهی ميـخوردم و فسفر  مغـزم

 بيشتر ميشد ديگه چی ميشدم؟!))

يـهو چشمم افتاد به ساعت Q&Q ام (معـلوم بود؟ ) سـاعت ۹:۳۰ شب بود. مـن هـميشه

تا ۷ خـونه بودم. دويدم طرف خونه . در پارکينگ رو باز کردم.کـفش های جلوی در ميگفت کـه

کلـی مهمان داريم . قـيافه ی آدم هـای بدبـخت و مريض و آواره رو به خودم گرفتم تا کسـی

انتظار کمک و پذيرايی ازم نداشته باشه .

بــــــــــــه همه که هستند .يـه سلام جمعی و بلـند گفتـم.هيــچکی جــواب نـداد .

خيلی هم خــوب واقـعا چقدر يه آدم ۲۱ سـالـه رو تحويل گرفتند. بـه روی خـودم نيـوردم.

رفتم تو اتاق تا لباسمو عوض کنم...((اينها چرا همشون گريه می کردند؟!...مـامـانم کجا بود؟

...بابام؟...عليرضا؟!!!)) کوله ام از دستم افـتاد وسط اتاق . جرأت اينکه برم ببينم چه اتفاقی

افتاده رو نداشتم.مطمئن شدم که يه اتفاق بد...نــــــــــه... حدس های وحـشتناکی کـه تـو

سرم بود ,داشتند روانی ام می کردند. با وحشت در رو باز کردم .ناگهان بابامو کنار آشپزخانه

ديدم.انگار دنيا رو  بهم دادند.هيچ وقت نديده بودم بابام اون جوری گريه کنه!عليرضا ومامانم؟

دويدم وسط سالـن. عــموم عليرضــا رو بغل کرده بود و هـر دوشون گريه می کردند!

وای خدای من ... مامانم ...مامانم کجاست؟؟...مامانننننننننننن

با تمام وجـودم مامانمو صدا کردم .همه چي جلوی چشمـم تارشـد و ديگه هيچی نفهميدم!   

                                                                                                    ادامه دارد...

...آزاده از کلبه عشق